Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok a podmienky používania.

I. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou: …………………… (ďalej len prevádzkovateľ), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.cucoriedka.info (ďalej len obchod).
Kupujúci – nájomca sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po autorizácii na webstránke odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednanej služby z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracované systémom obchodu.
Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať:
-správny druh a množstvo služieb – nájom v ubytovacom zariadení v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky
-služby – nájom – ubytovanie vyhovujúce normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
2. Prevádzkovateľ spolu so službou dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k nim vzťahujú.

III. Povinnosti a práva kupujúceho – nájomcu

1. Kupujúci – nájomca sa zaväzuje:
-používať služby v súlade so zmluvou, týmito obchodnými podmienkami, zákonmi ako aj ďalšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi a princípmi dobrých mravov,
-zaplatiť za služby kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
2. Kupujúci – nájomca má právo užívať služby poskytované prevádzkovateľom.
3. Kupujúci – nájomca je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré v ubytovacom priestore spôsobí sám alebo tí, ktorí s ním bývajú. Ak sa tak nestane, má prevádzkovateľ právo po predchádzajúcom upozornení nájomcu závady a poškodenia odstrániť a požadovať od nájomcu náhradu.

Kupujúci – nájomca má kedykoľvek právo zrušiť objednanú službu. Ako paušalizovaná náhrada prináleží Prevádzkovateľovi odškodnenie vo forme stornopoplatku. Stornopoplatok je určený percentuálnou časťou z ceny pobytu v závislosti od času medzi okamihom stornovania a plánovaným začiatkom pobytu. Pokiaľ nie je stanovené inak, stornopoplatky sú nasledovné:

v prípade stornovania potvrdenej rezervácie do 30 dní pred nástupom, nie je potrebné platiť žiadne storno poplatky,
v prípade stornovania 30 – 21 dni (vrátane) pred nástupom na pobyt je potrebné uhradiť 60 % z celkovej ceny pobytu,
v prípade stornovania 20 – 1 deň (vrátane) pred nástupom na pobyt je potrebné uhradiť 90 % z celkovej ceny pobytu,
v prípade stornovania v deň nástupu na pobyt alebo počas pobytu je stornopoplatok 100 % z celkovej ceny pobytu.

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii (prihlásení) kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci – nájomca odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.
2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpnopredajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.
3. Prijatie objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom.
4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním služieb kupujúcemu.
5. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. písomným oznámením na e-mailovú adresu ubytuj@cucoriedka.info. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia. Ak tento e-mail kupujúci neobdrží do tejto stanovenej doby, je jeho právom a povinnosťou telefonicky alebo e-mailom si tieto informácie vyžiadať.

V. Kúpna cena a platby

1. Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode sú uvedené v eurách ako celkové ceny.
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien.
3. Kúpna cena je splatná najneskôr v deň ubytovania.
4. Kupujúci – nájomca môže za služby zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
a) Internet bankingom
b) PayPal službou.
c) Bankovým prevodom .
5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred na rezerváciu termínu.
6. Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na webstránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.

VI. Ochrana osobných údajov sa riadi Zákonom č. 18/2018 Z. z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom vystavenia faktúr a evidencie, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednanou službou.
2. Osobné údaje používateľa nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím osobám
3. Oprávnenou osobou sa rozumie osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi používateľa v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe poverenia prevádzkovateľa.
4. Používateľ, kupujúci berie na vedomie, že pri použití webových stránok, môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies na elektronickom zariadení, pomocou ktorého používateľ k týmto stránkam pristupuje.

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami a právnymi predpismi SR.